Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

mist-ery
19:21

June 06 2018

mist-ery
20:17
9750 6d82 500
Meetings
mist-ery
20:16
mist-ery
20:16
mist-ery
20:14
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viatoffifee toffifee

May 31 2018

mist-ery
18:59
18:54
5151 269e 500
mist-ery
18:52
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viatoffifee toffifee

April 24 2018

mist-ery
16:58
6366 0e85 500
Reposted fromkicikitka kicikitka viaoll oll
mist-ery
16:53
mist-ery
16:53
mist-ery
16:53
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viana-zakrecie na-zakrecie

April 18 2018

mist-ery
16:29
2719 70a7
Reposted fromvs vs viairmelin irmelin
mist-ery
16:28
6843 73a0
Reposted fromagridoce agridoce viairmelin irmelin

April 14 2018

mist-ery
11:30
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viatoffifee toffifee

March 21 2018

mist-ery
20:04
20:04

March 11 2018

mist-ery
20:31
20:30
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaazalia azalia
mist-ery
20:30
8155 54dd 500
Reposted fromcolagatji colagatji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl